วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลเขื่องใน คุณภาพดี มีมาตรฐาน สถานที่ทำงานหน้าอยู่
ก้าวสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

พันธกิจ

ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของบุคลากร
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม และเป็นผู้นำในด้านส่งเสริมสุขภาพ

 

MOPH Core Value ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย

 • M : Mastery

  เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

 • O : Originality

  เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

 • P : People centered

  ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

 • H : Humility

  อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม