ความรู้สุขภาพโรงพยาบาลเขื่องใน

TELEHEALTH เขื่องใน

Telehealth คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคม ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล

โรคหลอดเลือดสมอง

stroke คือ อะไร? รู้จักกับเส้นเลือดในสมองแตก โรคยอดฮิตใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

โรคกล้าเนื้อหัวใจ หรือ Stemi โรคอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ภัยร้ายที่ควรระวัง

ความรู้รอบตัวด้านสุขภาพ