ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นปี 2566 

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

        วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533
        ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และย้ำเตือนให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ของตน มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี โรงพยาบาลเขื่องในขอแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นปี 2566 ดังนี้ 

1. นางมยุรี บุญศักดิ์ 

2. นางสาวทัศนีพร ภูพวง

3. นางสมศรี สืบสกุล

4. นางสาวสุรีภรณ์ สมคะเนย์ 

20 ตุลาคม 2566