มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดCOVID-19 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่29445

         กรณีเดินทางจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องลงทะเบียนของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยให้สแกนแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”และ”ฮักอุบล”(www.hugubon.com) และกักตัวเองที่บ้าน 14 วันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
         ยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่29445 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดCOVID-19สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ