ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลเขื่องใน    

 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ   สภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่5

                 ดร.นพ.สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เเละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศรับรองระบบบริหารคุณภาพ้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  เนื่องในโอกาสที่ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลเขื่องใน    
                  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ   สภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่5 (RE-LA 5) ในงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ประจำปี 2566  ณ โรงแรมริชมอนด์แกรนด์   จ.นนทบุรี

21 พฤศจิกายน 2566