พิธีเปิดตึกผู้ป่วยในใหม่ 3 (Inpatient Department) โรงพยาบาลเขื่องใน 

        ดร.นพ.สาโรช  สมชอบ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยใน “ตึกผู้ป่วยใน 3” โรงพยาบาลเขื่องใน โดยมีนางวิภาภรณ์  สิงห์ทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเขื่องในกล่าวรายงาน   
        สืบเนื่องจากสถานการณ์การปัจจุบัน ประเทศไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อำเภอเขื่องใน ของเราก็เช่นกัน  ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน โรคไตวาย ความดันโลหิตสูง และเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง คือโรคหลอดเลือดสมอง  ที่มีอาการรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ต้องให้การดูแลแบบประคับประคอง
( Palliative care ) ที่บ้านเป็นและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา
เช่น แผลกดทับ การติดเชื้อ ต้องกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเขื่องในมีจำนวนมากกว่า 10,000 ราย /ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี ทำให้จำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่เพียงพอ ผู้บริหารของโรงพยาบาลเขื่องใน  จึงให้ความสำคัญกับผู้ป่วยกลุ่มนี้  โดยการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยในเพิ่มโดยใช้ชื่อว่า “ ตึกผู้ป่วยใน 3”  เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มประคับประคอง ( Palliative care), กลุ่มผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care)  กลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) จำนวน 30 เตียง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการดูแลที่มีคุณภาพแบบองค์รวม ซึ่งทางโรงพยาบาลคาดหวังว่า ตึกผู้ป่วยใน 3 แห่งนี้ จะสามารถรองรับและให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐานแบบองค์รวม  ภายใต้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและญาติ

24 กรกฎาคม 2566