ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชนี 

ปีงบประมาณ 2567

        ดร.นพ.สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชนี ปีงบประมาณ 2567 และมอบรางวัล การนำเสนอ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณห้องประชุมชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเขื่องใน

24 ตุลาคม 2566