การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายและชมรมเบาหวานของประเทศไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

                 ดร.นพ.สาโรช  สมชอบ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน มอบหมายให้ นางอุบล ปัดทา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนาง ศิริประภา  เดชพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้องรัง  เป็นวิทยาการ เรื่อง โครงการเซาเบาหวาน@เขื่องใน (Dm remission) จัดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามกัมมาจล ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

16 มิถุนายน 2566