ข่าวทั่วไปโรงพยาบาลเขื่องใน

 

ประกาศนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป patient personal and people safety (3P safety) ประจำปีงบประมาณ2566

 

พิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลเขื่องใน

 

พีธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับโรงพยาบาลเขื่องใน สำหรับการเป็นโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติในการจัดตั้งสถานกักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine)

 

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดCOVID-19 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่29445

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลเขื่องในคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกสำหรับสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค