สื่ออินโฟกราฟิก (Infogrephic)ประชาสัมพันธ์

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 
ข้อ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
ข้อ 3 ยืนหยัด และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ข้อ 4 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน
ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
ข้อ 7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี