งานผลงานเด่น และความภาคภูมิใจ

นายชัยวัฒน์ ชคัตตรัย
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

       นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation เรื่อง ผลของการฟื้นฟูสภาพร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในหอผู้ป่วยในและการติดตามที่บ้าน ในงานประชุมวิชาการ การสาธารณสุขในยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563

นายกิตติ สมบรรดา
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

       งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเขื่องในได้รับรางวัลดีเด่น การประเมินคุณภาพมาตรฐานกายภาพบำบัดในชุมชน เพื่อการดูแลที่ยั่งยืน จากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

นายกิตติ สมบรรดา
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

       นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้และไม่ใช้อุปกรณ์พยุงเอว ต่อระดับความรู้สึกเจ็บปวดและจำนวนครั้งในการรักษาทางกาภาพบำบัด ในผู้ป่วยที่มีภาวะหมอนรองกระดูกปลิ้น

นางสาวธัญพร ทองด้วง
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

       นำเสนองานวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบคัดกรองตรวจประเมินเท้าเชิงรุกในชุมชนเพิ่มความรู้การปฏิบัติตัว ลดอัตรการตัดเท้า ลดการกลับมานอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

นางสาวนงนภา พลสวัสดิ์
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

       นำเสนองานวิชาการ เรื่องรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยนอก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลเขื่องใน