สารสนเทศทางการแพทย์

ทีมสารสนเทศทางการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ

         งานสารสนเทศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเขื่องใน ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย แก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานบริการสารสนเทศ

– 01 – 

ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลเขื่องในให้ดียิ่งขึ้น

– 02 – 

วางแผน ออกแบบ พัฒนา เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ 

– 03 – 

บริหารจัดการอุปกรณ์ ให้คำแนะนำ สำหรับการใช้อุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย

– 04 – 

ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลเขื่องในให้ดียิ่งขึ้น

– 05 – 

ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ข้อแนะนำแก่หน่วยงานภายในโรงพยาบาลเขื่องใน ในการใช้งานระบบสารสนเทศ ลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านต่างๆ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

– 01 – 

วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเขื่องใน

– 02 – 

วางมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

– 03 – 

วิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ

– 04 – 

ออกแบบระบบ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา บำรุงรักษาของระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเขื่องใน

– 05 – 

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลเขื่องใน

– 06 – 

ศึกษาวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนา ให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ