ประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปิดอุดกั้นเรื้องรังแบบง่าย Easy Asthma & COPD Clinic Network Annual Meeting) 

                 ดร.นพ.สาโรช  สมชอบ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน มอบหมายให้ นางสาวปิยดา รักพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ และนางสาวสุนีย์ อรรคปัสสา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำเสนอผลงานวิชาการเรื่องเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคปอดอุกกั้นเรื้อรัง ได้รับรางวัล “Contron Is Possible Award 2022  ประเภท COPD” ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปิดอุดกั้นเรื้องรังแบบง่าย Easy Asthma & COPD Clinic Network Annual Meeting) ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

26 มิถุนายน 2566